20 op een rei concept


Inleiding
Ter opluistering en gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Doetinchemse kunstenaarsvereniging ‘Het Web’ in 2015 ontstond het idee aantal speciale activiteiten te ontplooien. Een van de projecten die in dit kader zijn ontstaan is het project met de titel ‘20 op een rei’, dat inmiddels is uitgegroeid tot een tweejaarlijks, of mogelijk te zijner tijd tot een jaarlijks, terugkerende stedelijke kunstwandelroute.
In de eerste editie in 2015 was het jubileum van het Web aanleiding voor het project en werd het door de gemeente sterk gesteund om de Doetinchemse binnenstad te promoten, het ‘eidentiteit’ project.
Bij het vervolg in 2017 staat het project meer op zichzelf als een van de vele projecten van de kunstenaarsvereniging ‘het Web’ en wordt het door Doetinchem, een kunst en cultuur minnende stad, een stad met de uitgesproken ambitie om in de regio een welhaast hoofdstedelijk functie te vervullen, gesteund.
Uitgangpunt van het project is op twintig locaties in de stad, op of aan de oude ovale stadsring (ei), een zuilvormig object te plaatsen, waarbij het heden, verleden of toekomst van de locatie, als inspiratiebron kan dienen voor het kunstwerk, maar ook bestaat de mogelijkheid per editie een thema te kiezen.
In principe moet gedacht worden aan een 2 meter hoge zuil, totem ,figuur of beeld of object, al naar gelang de ideeën van de kunstenaar.
De kunstwerken worden gedurende de zomerperiode, van mei tot november geplaatst en vormen een wandelroute langs de typische eivormige stadsring van het oude Doetinchem.
Vast onderdeel van het project is structurele samenwerking met het Doetinchemse middelbaar en hoger onderwijs opgenomen teneinde de jeugd met kunst en cultuur vertrouwd te maken.

Deelnemers
Voor de vervaardiging vijf van de twintig kunstwerken zullen Doetinchemse of regionale organisaties worden uitgenodigd. Hierbij kan gedacht worden aan middelbaar onderwijs, culturele instellingen en verenigingen, maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld daklozenopvang, dagbesteding voor mensen met een beperking etc.
Van de 15 overige kunstwerken worden er 10 gemaakt door kunstenaars die op een of andere manier een link met Doetinchem of de regio hebben. Tenslotte worden telekens 5 werken door leden van ‘het Web’ gemaakt.

Bij de selectie van deelnemende kunstenaars wordt nadrukkelijk gestreefd naar samenwerking met verwante culturele organisaties in de regio. De inspirerende mogelijkheden die het verbindende water  van Bocholt tot Doesburg geeft worden zoveel mogelijk gezocht en benut.

Middelen
Voor de financiële dekking worden, ter aanvulling op de te verwachten substantiële ondersteuning door de gemeente, belanghebbende groepen en organisaties in Doetinchem zoals de middenstand, horeca en overige ondernemers aangesproken.
Naast het zoeken van meerdere sponsoren van ‘klein tot groot’ zal ook getracht worden een hoofdsponsor te vinden die bereid is een wezenlijke bijdrage te leveren.
Voorts zullen, waar mogelijk, culturele stimuleringsfondsen benaderd worden met het verzoek het project te ondersteunen.

Uitvoering
Voor de praktische uitvoering wordt uitgegaan van een uniform zuilvormig basiselement dat door de organisatie aan alle deelnemende kunstenaars ter beschikking wordt gesteld. Alle deelnemers gaan dus met een identiek uitgangspunt aan de slag.
Dit basis element bestaat uit ronde kunststof buis met een diameter van 315 mm en een hoogte van ca. 2 meter. Dit element kan op een in de grond verankerde paal geplaatst worden en daaraan bevestigd zodat het object voldoende stormvast is verankerd en niet door (nachtelijke) voorbijgangers kan worden verplaatst.
Op het basiselement kan van alles worden op of aangebracht, en het kan in principe  naar believen worden afgewerkt. Hierbij dient als uitgangspunt dat de kwaliteit van de afwerking zodanig is dat het object gedurende de expositieperiode oorspronkelijke vorm, kleur en uitstraling in voldoende mate behouden blijven.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een plan maken en dit voorafgaand aan de uitvoering presenteren aan de organisatie zodat aard, omvang en uitvoeringswijze kunnen worden beoordeeld.

In principe worden de basiselementen ( buizen) eenmalig gebruikt en worden de werken aan het eind van het seizoen verwijderd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat werken in hun geheel worden verkocht of door de deelnemers zelf worden teruggenomen.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden de objecten aan het eind van het seizoen te verkopen, bijvoorbeeld door een veiling op de vrijdagavond van Kunst in de Kerk in november of via de website.

Presentatie en pr
PR activiteiten die ontwikkeld worden zijn o.a. flyers en routebeschrijving, en posters. Verder zal de pers regelmatig en systematisch moeten worden benaderd om de nodige aandacht en publiciteit te krijgen.
Via de sociale media zal publiciteit en aandacht worden gezocht (Blogspot, Facebook, WebWeb-site etc.)
Het voornemen is een ‘sprekende’ ‘20 op een rei’ website te maken waarop ook de ontwerpvoorstellen en toelichtende teksten en achtergrondinformatie die met behulp van QR coderingen eenvoudig op te roepen zijn.
Ten behoeve van de stimulering van de verkoop van werken wordt een marktplaatsachtige functie in de website overwogen waardoor bezoekers gedurende het seizoen kunnen bieden op de kunstwerken. waar gedurende de expositie periode door de bezoekers op de werken kan worden geboden.

Er zal een handzame routebeschrijving worden gemaakt die op diverse locaties voor de bezoekers verkrijgbaar is.
In de routebeschrijving en op de website worden de bezoekers en belangstellenden uitgenodigd vriend en donateur te worden. Als vriend donateur krijgt men de gedrukte routebeschrijving jaarlijks toegezonden en een persoonlijke uitnodiging voor de feestelijke opening.

Leidraad deelnemers
Oorsprong

 • dit project is een initiatief van het WEB en wordt ondersteunt door de gemeente Doetinchem.
 • Oorspronkelijk staat “20”  voor het 20 jarig jubileum van het WEB dat in 2015 gevierd is met 20 kunstwerken op een buitenexpositie.
 • rei met ei refereert aan een rij,  oftewel een reeks, niet zoals doorgaans op een lijn in een richting , maar op een eivorm.
 • De eivorm van de ooit ommuurde oude stad Doetinchem is duidelijk terug te zien in de plattegrond en zal worden gebruikt voor het plaatsen van 20 kunstwerken.

Doel

 • Een groot publiek kennis laten maken met “buitenkunst”
 • Promotie van Doetinchem als kunstminnende stad met een regionaal hoofdstedelijke ambitie.
 • Profileren van het Web als actief, inspirerend en verbindend kunstenaarsnetwerk voor de westelijke Achterhoek.
 • Versterken van de binding tussen de kunstenaarsvereniging en het Web en de Doetinchemse gemeenschap.

Werkwijze en activiteiten

 • Onder auspiciën van Het Web is voor de organisatie van dit project een werkgroep opgericht.
 • Op 20 locaties in het eivormige stadscentrum worden gedurende de zomermaanden 20 kunstobjecten geplaatst die geïnspireerd zijn op een thema of op die specifieke locatie of  de stad , niet perse historisch, maar in principe op elke mogelijk denkbare wijze.
 • Van de 20 objecten wordt een deel  vervaardigd door Web-leden, een deel door aan de regio  verbonden kunstenaars en een deel door groepen of instituties uit Doetinchem of de regio.
 • De basis van de 20 kunstobjecten is identiek en bestaat uit een ronde kunststof zuil , rond  ca. 30 cm en hoog ca. 2 meter, welke aan de  individuele kunstenaars en instellingen in Doetinchem ter beschikking wordt gesteld om te worden omgetoverd tot kunstwerk. De zuilen worden geplaatst op reeds in de grond aanwezige putten en gestabiliseerd middels een in de put verankerde paal waarover de bui geschoven wordt.
 • De deelnemers dienen voorafgaand hun ontwerp te presenteren waarbij gelet zal worden op haalbaarheid, veiligheid, constructie en uiterlijke kwaliteit en oorspronkelijkheid.
 • Waar mogelijk en verantwoord inpasbaar zal gezocht worden naar financiële versterking  door middel van sponsoring. De mogelijkheid bestaat de naam van sponsors te vermelden op de voet van de zuilen of op de routebeschrijving en eventueel ander drukwerk  dat wordt samengesteld. Mogelijke sponsoren zijn: leverancier kunststofbuizen, leverancier voetstukken, deelnemende instituten , middenstanders en  ondernemers uit Doetinchem of omgeving.
 • PR activiteiten die ontwikkeld worden zijn o.a. flyers en routebeschrijving, en posters. Verder zal de pers regelmatig en systematisch moeten worden benaderd om de nodige aandacht en publiciteit te krijgen. Indien mogelijk zal ook via de sociale media publiciteit en aandacht den gezocht (Blogspot, Facebook, WebWeb-site etc.) en de vorderingen  en resultaten getoond kunnen worden. Specifiek de mogelijke toepassing van QR- codes en een marktplaatsachtige veiling op de site worden onderzocht. 

Plaatsen van de kunstwerken

 • Er wordt naar gestreefd de opening eind mei 2017  op feestelijke wijze te laten plaatsvinden. De expositie loopt in principe tot november 2107.
 • De kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor de duurzaamheid van het werk. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van het WEB bij de plaatsing en verwijdering. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan de kunstwerken. Er wordt geen verzekering afgesloten voor vandalisme, schade of diefstal.
 • De kunststof  zuilen zijn in principe bestemd voor eenmalig gebruik. Aan het eind van het seizoen kunnen de objecten met zuil verkocht worden of door de deelnemer meegenomen worden.
 • In de planning zijn de diverse activiteiten en data in detail weergeven, onderstaand enkele belangrijke hoofdpunten.

Locaties definitief / November 2016
Beschrijving locaties definitief / December 2016
Uitnodigen deelnemers / Oktober-November 2016
Toewijzen locaties / Januari 2017
Planpresentatie door deelnemers  /  Uiterlijk Maart 2017
Zuilen ter beschikking van deelnemers / Uiterlijk Maart 2017
Plaatsen objecten / Eind mei 2017
Feestelijke opening / Eind Mei-begin Juni
Eindmanifestatie en verwijderen / Begin november 2017

Contactgegevens werkgroep
* Pim van Arkel / 0314-346430 / 06-51550669 / pimvanarkel@gmail.com
* Henk Winkelman / 0314-330261 / 06-31995619 / henkart@kpnmail.nl


'20 op een rei' is een project van Kunstenaarsnetwerk 'Het Web' uit Doetinchem